Strona główna » JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » GOPS użytkownik: gość
URZĄD GMINY
  Ogłoszenia
  Godziny urzędowania
  Tabela informacyjna
  Konkursy
  Nabór
  Wybory i Referenda
  Organizacje pozarządowe
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Petycje
  Konsultacje
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Inicjatywa Lokalna
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  GOPS
  OKSiR
  Rejestr instytucji kultury
  Szkoły, przedszkola
  Punkt AA
PORADNIK INTERESANTA
  Informacja publiczna
  Rodzina 500+
  ABC Przedsiębiorcy
  Ochrona Środowiska
  Zagospodarowanie przestrzenne
WŁADZE GMINY
  Wójt Gminy
  Zastępca Wójta
  Skarbnik Gminy
  Sekretarz Gminy
RADA GMINY
  Skład Rady Gminy
  Stałe komisje Rady Gminy
FINANSE GMINY
  Budżet
  Podatki i opłaty lokalne
PRAWO LOKALNE
  Statut Gminy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Rok 2015
  Rok 2014
  Rok 2013
  Rok 2012
  Archiwum
PRZETARGI
  Przetargi w 2017 roku
  Przetargi w 2016 roku
  Przetargi w 2015 roku
  Przetargi w 2014 roku
  Przetargi w 2013 roku
  Przetargi w 2012 roku
  Zapytania ofertowe
  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Sprzedaż nieruchomości gminnych
  Archiwum
DOKUMENTY
  Inwestycje
  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Woj. Dziennik Urzędowy
  Uchwały
  Projekty uchwał
  Protokoły z sesji
MAPA SERWISU
STATYSTYKA STRON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wrocławska 2

55 – 114 Wisznia Mała

tel. (071) 310 – 68 – 32

fax (071) 310 – 53 – 59

Kierownik: Michalina Szczepańska

www: gops.wiszniamala.pl

e-mail: gops@wiszniamala.pl

 

  

I. GDZIE UDAĆ SIĘ PO POMOC?

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej dzielnicy lub gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

 

II. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1)    ubóstwa,

2)    sieroctwa,

3)    bezdomności,

4)    potrzeby ochrony macierzyństwa,

5)    bezrobocia,

6)    niepełnosprawności,

7)    długotrwałej choroby,

8)    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

9)    alkoholizmu lub narkomanii,

10) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

11) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

* Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2-11 okoliczności.

* Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku, przyjmuje się  następujące kwoty:*:

1) na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł ,

2) na osobę w rodzinie -  351,00 zł,

* Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń pomocy społecznej,  wynosi 207,00 zł.

* Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego /środowiskowego/ w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.

* Pamiętaj, że wszelkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

 

III. O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY?

* W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.

* Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny:

- z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej,

- w przypadku utraty dochodu ( np. zasiłku dla bezrobotnych ) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

* Dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny - przy ustalaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych - pomniejszane są o kwotę, która co miesiąc przekazywana jest w formie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( tzw. dochody "netto" ).

 Do dochodów nie wlicza się:

- alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

- jednorazowych świadczeń socjalnych,

- świadczeń w naturze,

- świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą- za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu. Przyjmuje się, iż deklarowana w oświadczeniu wysokość dochodu nie może być niższa niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu - nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.

* W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

IV. DO CZEGO JESTEŚ ZOBOWIĄZANY

* Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

* Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

 

V. ZASIŁKI PIENIĘŻNE I POMOC W NATURZE

1. ZASIŁEK STAŁY:

* Zasiłek stały przysługuje osobie:

- samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,

- osobie będącej członkiem rodziny, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,

* Wysokość zasiłku stałego stanowi:

- w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 477,00 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem,

- w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy dochodem na osobę w rodzinie wyliczonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

* W obu przypadkach wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 444,00 zł miesięcznie, ale nie może być niższa niż 30,00 zł.

* Jeśli o zasiłek ten ubiega się osoba przebywająca w domu pomocy społecznej i przed skierowaniem do domu uprawniona była do zasiłku stałego, wówczas osobę taką uznaje się ją za samotnie gospodarującą.

2. ZASIŁEK OKRESOWY

        Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

*długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków (a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek materialny), dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych.

* niepełnosprawność, jeżeli niepełnosprawność powoduje wzrost kosztów utrzymania wynikający z potrzeby uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, zaopatrzenia w oprzyrządowanie ułatwiające funkcjonowanie w środowisku, utrzymania i eksploatacji pojazdu inwalidzkiego.

Starając się o zasiłek okresowy z tego powodu powinieneś przedstawić przede wszystkim: orzeczenie KIZ lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

* brak możliwości zatrudnienia (bezrobocie)

* możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. oczekiwanie na wypłatę renty inwalidzkiej).

Przyznanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje Cię do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinieneś podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z Twoimi kwalifikacjami. Jedynym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu Twojego i Twojej rodziny: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla Twojej rodziny, a faktycznie posiadanym dochodem, nie mniej jednak niż 20,00 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny; określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W przypadku przedłużania okresu wypłacania zasiłku okresowego do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku okresowego, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

3. SPECJALNE ZASIŁKI:  CELOWY.

* Świadczenia te przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. 

* Miesięczna wysokość tych zasiłków wynosi:

- nie więcej niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj.  477,00 zł -

* Specjalny zasiłek: celowy jest świadczeniem bezzwrotnym.

4. ZASIŁEK CELOWY .

* Zasiłek celowy możesz otrzymać na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

* Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji.

5. POMOC FINANSOWA NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE .

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej może zostać przyznana osobom, które nie podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, jeżeli spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc ta może zostać przyznana również członkom rodzin tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu.

* Przyznanie wszystkich opisanych wyżej świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uzależnione jest od posiadanych przez Ciebie i członków Twojej rodziny wysokości dochodów.

6. SCHRONIENIE, POSIŁEK,  ODZIEŻ.

* Gmina powinna udzielić schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej.

* Ośrodek pomocy społecznej może skierować osobę bezdomną, osobę, która z różnych powodów nie może pozostać w swoim miejscu zamieszkania do noclegowni, domu dla bezdomnych i innych miejsc dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).

* Przyznanie niezbędnego ubrania obejmuje dostarczenie bielizny, odzieży, obuwia stosownych rozmiarów i odpowiednich do pory roku.

* Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić; może to być świadczenie doraźne bądź okresowe. Pomoc w tej formie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

7. SPRAWIENIE POGRZEBU.

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

 

VI. INNE FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE

* Jeżeli jesteś osobą samotną lub jeżeli masz rodzinę, ale nie może Ci ona pomóc, a ze względu na wiek, stan zdrowia lub z innych powodów potrzebujesz opieki, możesz otrzymać z ośrodka pomocy społecznej wsparcie w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

* Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami, które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, a świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

* Wysokość opłat za usługi opiekuńcze uzależniona jest od posiadanych dochodów - im wyższy posiadasz dochód tym większą ponosisz część opłat.

2. POMOC INSTYTUCJONALNA

W razie niemożności zapewnienia Ci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania bądź jeżeli uzasadnia to Twoja sytuacja życiowa (materialna, rodzinna, mieszkaniowa), możesz ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

Placówki te, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone dzielą się na domy dla:

* ludzi starych,

* osób przewlekle, somatycznie chorych,

* osób umysłowo upośledzonych,

* osób przewlekle, psychicznie chorych,

* osób niepełnosprawnych fizycznie,

* samotnych kobiet w ciąży oraz samotnych matek z małoletnimi dziećmi

 

VII.   PORADNICTWO

* Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

* Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

 

* * * * * * *

 

OD KAŻDEJ DECYZJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE CI PRAWO ODWOŁANIA DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO ZA POŚREDNICTWEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

VIII.    REJONY OPIEKUŃCZE

 

     Teren Gminy Wisznia Mala podzielony jest na 3 rejony opiekuńcze :

1 Rejon 

     obsługuje :Pelagia Jurczyk   - starszy pracownik socjalny            :

Malin, Kryniczno, Rogoż, Ozorowice, Szewce;

ponadto zajmuje się Świadczeniami Rodzinnymi.

  2 Rejon

     obsługuje: Aldona Konopacka – starszy pracownik socjalny :

Pierwoszów, Wysoki  Kościół, Machnice, Piotrkowiczki, Mienice,

ponadto zajmuje się Funduszem Alimentacyjnym.

3 Rejon

      obsługuje: Janina Lang – pracownik socjalny

Wisznia Mała, Ligota Piękna, Strzeszów, Szymanów, Psary, Krzyżanowice, Raków.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na osobę uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 504,00 zł. Przyjmuje się, że dochód z 1 ha przeliczeniowych wynosi 185,00 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dzieci i na dziecko do 5 lat wynosi: 48,00 zł., na dziecko od 5 lat do 16 lat wynosi: 64,00 zł. i na dziecko od 16 lat do 18 lat w wynosi: 68,00 zł.oraz gdzy dziecko powyżej 18 lat uczy się w szkole zasiłek przysługuje mu do 21 lat. Dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. W GOPS można również ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny

i świadczenie pielęgnacyjne oraz zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „BECIKOWE”.

Informacja o możliwości uzyskania pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy, zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca 2001 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, należy udokumentować dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy na odpowiednich drukach wniosek oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

Informacji o dodatkach mieszkaniowych udzielają pracownicy socjalni w ośrodkach pomocy społecznej.

**Zasiłki pieniężne przyznawane i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej nie są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Biuletyn redaguje:
pan Michał Żmijewski

licznik: 37411 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
19-01-2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Wisznia Mała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna-Pasikurowice o nazwie MPZP DLA LINII 400kV więcej...
18-01-2017: Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu pn. "Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” więcej...
18-01-2017: Pełnienie obowiązków kierownika projektu pn. „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” więcej...
17-01-2017: Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi ul. Lipowa w m. Szymanów  więcej...
16-01-2017: Otwarty konkurs na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na terenie Gminy Wisznia Mała w 2017 roku więcej...
13-01-2017: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez gminę Wisznia Mała w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej więcej...
12-01-2017: Obwieszczenie RDOŚ z dnia 11 stycznia 2017 r., znak WOOŚ.4200.1.2017.AMA.2, w sprawie budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary  więcej...
09-01-2017: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku więcej...
09-01-2017: Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała (decyzja nr 1063/16 z dn. 29.12.2016r.) więcej...
05-01-2017: Modernizacja budynku komunalnego w Wiszni Małej, gm. Wisznia Mała więcej...